ازطریق آدرس های زیر قادر به مرتبط بودن با من هستید.
ایمیل:                                                                                                                                 memojib83@gmail.com
                                                                                                                                         memojib93@gmail.com
                  
                              '                                                                                                           memojib@yahoo.com
Powered by andishmand farda