به نام خالق هستی
آشنایی با کاربرد و مفاهیم اولیه صفحه گستردهExecelxp  یکی از برنامه های مجموعه ی  Microsoft office xp است که جهت انجام عملیاتی  نظیر مدیریت داده ها انجام محاسبات بر روی داده ها و مقایسه های آنها ایجاد نمودار و استخراج گزارشات متنوع از داده ها استفاده می شود.
مهمترین کاربرد صفحه گسترده ها را می توان بصورت زیر بشمرد:
سازماندهی داده ها
استخراج نمودار از داده ها
 پردازش داده ها استخراج اطلاعات